Nederlands

Algemeen
Onderstaande is van toepassing op de website van www.hardwaresuper.nl en gerelateerde sites. Door het gebruik van deze webpagina gaat u akkoord met de disclaimer.

Privacy
U kunt deze website anoniem bezoeken of zonder enige informatie over uzelf te verstrekken. In sommige situaties kan het voorkomen dat we meer informatie over u nodig hebben om met u te communiceren, om een ??bestelling te plaatsen of om uw naam te registreren. Zodra wij uw persoonlijke gegevens op internet verzamelen zullen u hiervan op de hoogte brengen.
Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar ze vandaan komen en welke provider de bezoeker gebruikt om toegang te krijgen tot internet. De gegevens worden geanonimiseerd zodat zij niet kunnen worden teruggebracht tot personen.
Verzamelde persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht of aan derden ter beschikking worden gesteld. Uitzonderingen kunnen alleen plaatsvinden wanneer deze gegevens wettelijk verplicht zijn. Op elk gewenst moment kunt u verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te verwijderen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze <http://hardwaresuper.nl/privacyverklaring/>

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of claims worden ontleend. Alle aanpassingen, wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Wij doen ons uiterste best om de informatie op deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te maken. www.hardwaresuper.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook door het gebruik van deze website of voor de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om deze site zoveel mogelijk beschikbaar maken, maar we accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
De eigenaar van de auteursrechten van deze website is www.hardwaresuper.nl of is eigendom van derden die toestemming hebben gegeven aan www.hardwaresuper.nl om deze informatie te gebruiken. Vermenigvuldiging, verveelvoudiging of reproductie in welke vorm dan ook is alleen toegestaan ??na voorafgaande schriftelijke toestemming van www.hardwaresuper.nl.

English

DISCLAIMER
General
The undermentioned is applicable to the webpage of www.hardwaresuper.nl and related websites. By using this webpage you agree with the disclaimer.

Privacy
You can visit this website without notifying who you are and without giving any information about yourself. Although situations may occur that we will need more information about you in order to communicate with you, to book an order or to register your name. We will inform you by all means when we will collect your personal data on internet.
This website does keep track of the amount of visitors, the websites where they come from and which provider the visitor uses to access internet. The data will be exclusively used in such a manner that they cannot be reduced to individuals or persons.
Collected personal data will not be sold or will be made available to third parties. Exceptions can occur only when these data are legally required. And at any moment you can request to remove your data out of our files.
Read our full <http://hardwaresuper.nl/privacyverklaring/> (Dutch)

Exclusion of Liability
All information on this website is meant for personal usage. No right or claims can be derived from the information on this website. All modifications, changes and typing errors reserved. We do our utmost to make the information on this website as accurate and complete as possible. www.hardwaresuper.nl does not accept any responsibility for damage in whatever form for using this website or for the incompleteness or inaccuracy of the information on this website.

Availability
The information and the recommendations on this website can be altered without a preceding warning or notification. We will exert to the utmost to make this website available as much as possible, but we do not accept any liability for the consequences of the non availability of this website.

Copyrights and intellectual proprietary rights
The owner of the copyrights of this website is www.hardwaresuper.nl or is owned by third parties which have given permission to [Url] to use this information. Multiplication, duplication or reproduction in whatever form is only allowed after preceding permission of [Url].